Your basket is currently empty

  Checkout

   You don't have any saved projects.

   Regulamin serwisu quicklab.pl

   Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.quicklab.pl prowadzony jest przez Pracownię Fotograficzną Justyna Baran-Walke, z siedzibą w Pucku, Stary Rynek 27, 84-100 Puck, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 5871259689, REGON 190410934

   Biuro obsługi Klienta dostępne pod adresem e-mail: biuro@quicklab.pl oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.quicklab.pl/kontakt.

   Definicje:

   Serwis – serwis internetowy quicklab.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.quicklab.pl;

   Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;

   Produkty – produkty i usługi dostępne w asortymencie Serwisu, w tym w szczególności odbitki zdjęć, gadżety ze zdjęciem, fotoksiążki, kalendarze, itp.;

   Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Firmy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

   § 1

   Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, składania zamówień na Produkty, uiszczania przez Klienta kwoty sprzedaży Produktów, dostarczania i odbioru przez Klienta zamówionych Produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

   2. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:

   a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

   b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

   3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

   4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., zamieszczanie w Serwisie zdjęć pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, obrażających uczucia religijne itp.

   5. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

   6. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

   7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Podmiotów realizujący płatność zgodnie z dostępnymi formami płatności w Serwisie. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU. Usługi świadczy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

   § 2

   Rejestracja

   1. W celu rejestracji w Serwisie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracji podając swój adres e-mail i imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło dostępu do konta, zaakceptować regulamin Serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

   2. Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne.

   3. W celu usunięcia konta Klienta z Serwisu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie na adres: biuro@quicklab.pl.

   4. Przechowujemy i zapisujemy projekty tylko zalogowanych klientów, którzy posiadają konto na naszej stronie internetowej www.quicklab.pl .

   § 3

   Zasady korzystania z Serwisu

   1. Logowanie do Serwisu odbywa się przy użyciu nazwy użytkownika podanej w formularzu rejestracyjnym oraz hasła, o którym mowa w § 2 powyżej. Dane podane przy rejestracji konta Klienta oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

   2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności składać zamówienia na Produkty oraz zamieszczać zdjęcia w Serwisie, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. W serwisie mogą być zamieszczane jedynie zdjęcia w formacie JPG, PNG, TIF.

   3. Klient w momencie zamieszczenia danego zdjęcia w Serwisie:

   a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dane zdjęcie w Serwisie,

   b) oświadcza, iż dane zdjęcie nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich (w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych), dóbr osobistych osób trzecich (w tym w szczególności wizerunku), ani zasad współżycia społecznego;

   c) zamieszczając dane zdjęcie w Serwisie udziela Firmie nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Firmę z powyższego zdjęcia w działalności Serwisu, w tym w szczególności na utrzymywanie go w zasobach systemu informatycznego Firmy. Klientowi z tytułu udzielenia Firmie powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

   d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących zdjęcia zamieszczonego przez Klienta w Serwisie, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Firmę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Firmy na pierwsze wezwanie Firmy.

   4. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym. Firma uprawniona jest do usuwania z Serwisu zdjęć sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia zdjęć zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie.

   5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Serwis nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania zdjęć, a zamieszczanie zdjęć w Serwisie ma na celu umożliwienie zamówienia odbitek zdjęć lub innych Produktów, a nie ich przechowywanie. Firma nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta zdjęcia będą stale dostępne na stronach internetowych Serwisu i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta. Z powyższych względów Firma zaleca wykonywanie przez Klientów kopii zapasowych zdjęć i przechowywanie ich na odrębnych od Serwisu nośnikach pamięci.

   6. Przygotowane za pośrednictwem Serwisu materiały graficzne, przesłane zdjęcia, projekty przechowywane są na serwerach quicklab.pl przez okres:

   a) 7 dni – od wgrania do kreatora, wszelkie materiały graficzne, zdjęcia które nie zostały wykorzystane w projekcie (zostały wgrane do programu, ale nie umieszczono ich na stronach projektu).

   b) 3 dni – klient niezalogowany, nieposiadający konta w Serwisie.

   c) 3 dni – klient zalogowany, posiadający konto w Serwisie, w przypadku niezapisanego Projektu (poprzez przycisk Zapisz w kreatorze (ikonka dyskietki) i nadaniu nazwy własnej projektowi).

   d) 30 dni – klient zalogowany, posiadający konto w Serwisie, w przypadku Zapisanego Projektu, który nie był edytowany przez ostatnie 30 dni i nie został zamówiony. Zapisane projekty dostępne są po zalogowaniu na stronie quicklab.pl w zakładce Moje projekty. Przed usunięciem projektu z serwerów quicklab.pl na podany przy rejestracji adres e-mail Serwis wysyła wiadomość z informacją o usunięciu projektu. Usunięcie projektu nastąpi 14 dni po wysłaniu wiadomości e-mail. Aby zapobiec usunięciu niezamówionych projektów, należy otworzyć niezamówiony projekt, następnie zapisać go ponownie.

   e) 180 dni od zakończenia zamówienia – klient zalogowany, posiadający konto w Serwisie, w przypadku Zamówionego Projektu i wykorzystanych w projekcie materiałów graficznych oraz przesłanych zdjęć. Projekty zamówione dostępne są po zalogowaniu na stronie quicklab.pl w zakładce Moje konto > Twoje zamówienia.

   7. Firma, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania zdjęć zamieszczonych przez Klientów w Serwisie. W przypadku gdy którykolwiek ze zdjęć zamieszczonych w Serwisie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Firmę za pośrednictwem telefonu bądź poczty e-mail wskazując adres internetowy, pod którym w Serwisie dostępne jest zdjęcie, oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dane zdjęcie naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Firma niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego zdjęcia osobom trzecim.

   8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem telefonu bądź poczty e-mail. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

   9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

   10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu (nazwy użytkownika) i hasła do swojego konta w Serwisie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

   11. Na wniosek Klienta usuwane są przesłane projekty oraz zdjęcia wraz ze wszystkimi informacjami o Klienta (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon), z wyjątkiem danych przypisanych do zamówień złożonych przez Klienta w systemie transakcyjnym. Przechowywanie danych transakcyjnych jest niezbędne w celach podatkowych jak i obsługi ewentualnych przyszłych reklamacji.

   § 4

   Informacja o Produktach

   1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

   2. Ceny Produktów wskazane na stronach Serwisu:

   a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

   b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

   3. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

   § 5

   Warunki realizacji zamówienia

   1. Klient może składać zamówienia na Produkty przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

   2. Produkt może być dostarczony jedynie na terenie Polski

   3. W celu złożenia zamówienia należy:

   a) założyć konto Klienta w Serwisie;

   b) zalogować się na uprzednio założone konto;

   c) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamów” (lub równoznaczny);

   d) wybrać zdjęcie z zasobów w ramach Serwisu lub dodać zdjęcie z urządzenia końcowego Klienta (np. komputera);

   e) wybrać opcje dotyczące zamówienia spośród dostępnych opcji,

   f) wybrać sposób dostawy i płatności przedmiotu zamówienia;

   g) zweryfikować lub wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu (w przypadku dostawy kurierem lub pocztą polską), a także numer telefonu, pod którym Firma może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem.

   h) wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

   i) potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Potwierdź zamówienie” oraz w przypadku wyboru płatności z góry opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności.

   4. Przedmiot zamówienia może zostać dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

   a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);

   b) do wskazanego punktu partnerskiego Serwisu (odbiór osobisty)

   5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

   6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.

   7. Firma zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych Produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych Produktów.

   8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   9. Firma może kontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres poczty elektronicznej w sprawach wymagających uzgodnień końcowych, umożliwiających prawidłowe wykonanie zamówienia.

   10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:

   a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

   b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

   c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

   11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy), Firma dostarczy Klientowi Produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

   12. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy), Firma może anulować zamówienie w całości.

   13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10-12 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

   14. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

   15. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprawidłowego przygotowania projektu przez Klienta, a w szczególności za literówki, brakujące zdjęcia, puste strony.

   § 6

   Anulowanie zamówienia przez Klienta

   1. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Klient jako sposób zapłaty wybrał płatność przelewem bankowym i nie dokonał jeszcze opłaty (w takim przypadku anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu dokonania przez Klienta opłaty).

   2. Anulowanie zamówienia można dokonać kontaktując się z Serwisem telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Żądanie anulowania zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

   3. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji.

   § 7

   Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

   1. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Firmę potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta (płatność z góry)

   2. Płatności można dokonać poprzez:

   a) przelew bankowy;

   b) kartę płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę.

   3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

   4. W celu skorzystania z kodu rabatowego albo kuponu zakupów grupowych, należy posiadany kod rabatowy albo kupon zakupów grupowych wpisać w odpowiednie pole podczas składania zamówienia.

   5. Zamówienia nieopłacone w terminie 14 dni kalendarzowych od jego złożenia, jest automatycznie anulowane.

   § 8

   Czas realizacji zamówień i warunki dostawy

   1. Zamówienie realizowane jest w terminie 7 dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

   2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

   3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

   4. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, quicklab.pl przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna. W celu dostawy klient zobowiązany jest podać numer telefonu zlokalizowany w granicach Polski (z polskim numerem kierunkowym).

   5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z winy dostawcy (firmy kurierskiej).

   § 9

   Warunki reklamacji

   1. Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

   2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

   3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu od Firmy i opisem reklamacji.

   4. Reklamacja może być złożona listownie na adres Firmy.

   5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   6. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego Produktu.

   7. W przypadku gdy reklamacja Klienta okaże się uzasadniona, Firma niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad , przy czym ze względu na specyfikę Produktów warunkiem wymiany Produktu na wolny od wad jest dostępność zdjęć będących elementem projektu Produktu w systemie w ramach konta Klienta lub dostarczenie Firmie zdjęć w sposób wskazany w § 5 ust. 3 lit c) regulaminu. W przypadku braku powyższych zdjęć w systemie oraz braku możliwości jego dostarczenia w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, Firma zwróci Klientowi wartość Produktu stosownie do postanowień § 12 regulaminu.

   § 10

   Warunki gwarancji

   1. Produkty sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Firma nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek Produkty własne.

   2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:

   a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Firma może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Firmy;

   b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

   § 11

   Odstąpienie od umowy

   1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

   a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Produktu),

   b) od daty otrzymania przez konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

   2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

   1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, Produktów, na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Klienta, Produktów przygotowanym na wymiar zgodnie z zamówieniem Klienta itp.);

   3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Firmie Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Firma zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

   4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cechy lub funkcjonowania.

   5. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Firmie, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

   § 12

   Zwrot należności Klientom

   1. Firma dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

   a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją (w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 12 regulaminu);

   b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

   c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny;

   d) odstąpienia od umowy przez Firmę w sytuacjach określonych w niniejszym regulaminie, gdy zamówienie opłacone było przez Klienta z góry.

   2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   3. Firma dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

   4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

   5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Firmy, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

   § 13

   Promocje

   1. Na stronach Serwisu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

   a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie Produktu;

   b) promocje wartościowe – obniżające cenę zamówienia zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

   c) pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

   2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

   3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Serwisu, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

   4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

   5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie Produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.

   6. W przypadku braku któregokolwiek z Produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Firma poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.

   7. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

   § 14

   Dane osobowe

   1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie oraz w procesie korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Serwisie.

   2. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę Pracownia Fotograficzna Justyna Baran-Walke z siedzibą w Pucku (84-100) przy pl. Stary Rynek 27, NIP: 5871259689, REGON 190410934.

   3. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

   4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

   5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

   6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Serwisu poświęconej polityce prywatności.

   7. Na wniosek Klienta usuwane są przesłane projekty oraz zdjęcia wraz ze wszystkimi informacjami o Klienta (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon), z wyjątkiem danych przypisanych do zamówień złożonych przez Klienta w systemie transakcyjnym. Przechowywanie danych transakcyjnych jest niezbędne w celach podatkowych jak i obsługi ewentualnych przyszłych reklamacji.

   § 15

   Newsletter

   1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Firmę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

   2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” lub za pośrednictwem kontaktu z biurem obsługi klienta.

   § 16

   Postanowienia końcowe

   1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

   2. Dostępność informacji o Produktach na stronach Serwisu nie oznacza dostępności tych Produktów i możliwości realizacji zamówienia.

   3. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

   4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

   5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego klienta (np. komputera) mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na tymże, a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 1 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

   6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..

   7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

   8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

   9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.

   10. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.